Početna stranica
Nalazite se: 
 

Osigurani slučaj

Osigurani slučaj podrazumeva nastup određenog događaja zbog kojeg se i sklapa osiguranje. Ovisno o izabrani paket osiguranja osigurani slučaj može biti smrt, smrt usled nezgode ili nastup određene teške bolesti.
 

Takođe, postoji i niz osiguranih slučajeva koji su pokriveni dopunskim osiguranjima (npr. lom kosti, bolnička dnevnica ili određena hirurška intervencija).

Osiguranik koji je povređen usled nezgode dužan je da se odmah javi lekaru, da osiguravaču pruži sve potrebne informacije i podatke naročito o mestu i vremenu kad je slučaj nastao, potpuni opis događaja, ime lekara koji je izvršio pregled, o vrsti i težini telesnih povreda, o eventualnim posledicama radi valjane procene i likvidacije štete.

Osobe koje polažu pravo na osiguranu sumu dužne su po nastupanju osiguranog slučaja podneti pisani zahtev osiguravaču. O potrebnoj dokumentaciji za prijavu osiguranog slučaja možete se informisati OVDE.