Uslovi korišćenja
Molimo Vas da ove uslove pažljivo pročitate. Molimo Vas da ih uzmete u obzir svaki put kada koristite ovu internet stranicu.
Svako korišćenje ove internet stranice podložno je ovim uslovima korišćenja. Nastavkom korišćenja ove internet stranice korisnik izražava saglasnost sa uslovima korišćenja i prihvata da koristi sadržaj ove internet stranice isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Odgovornost
Merkur osiguranje a.d.o. Beograd  (dalje: MERKUR) ulaže razumne napore kako bi informacije na ovoj internet stranici bile tačne i pouzdane u vreme njihovog unošenja. Na svojoj internet stranici MERKUR Vas informiše o svom poslovanju, proizvodima osiguranja, kao i informacijama povezanim sa tim. Ove informacije međutim, ne predstavljaju ponudu u pravnom smislu, kao ni savetovanje niti mogu na bilo koji način zameniti savetovanje.
MERKUR ne garantuje niti preuzima odgovornost za tačnost, istinitost ili pouzdanost bilo koje informacije objavljene na ovoj internet stranici u vreme kada im korisnik pristupa i ne daje pravo prigovora u tom smislu. Informacije objavljene na ovoj internet stranici korisnik ne sme smatrati osnovom za donošenje značajnih ličnih ili poslovnih odluka, zato su sve odluke donesene na osnovu navedenih informacija isključivo u odgovornosti korisnika i MERKUR isključuje svoju odgovornost za moguće neostvarivanje očekivanja korisnika.
Ova internet stranica može da sadrži linkove za upućivanje na druge internet stranice čiji sadržaj nije u našem vlasništvu. Ti linkovi su postavljeni na našoj stranici isključivo radi dodatnog informisanja i lakšeg snalaženja. Mi ne uređujemo njihov sadržaj te ne snosimo nikakvu odgovornost prilikom posete njima. 
MERKUR zadržava pravo izmene, dopune ili uklanjanja (privremenog ili trajnog) bilo kog sadržaja (informacije, usluge i dr.) ove internet stranice, u bilo koje vreme i iz bilo kojih razloga, bez ikakve prethodne najave ili obaveštenja i u potpunosti isključuje svoju odgovornost za moguće posledice takvih promena. MERKUR isključuje svoju odgovornost za bilo kakvu direktnu i / ili indirektnu, materijalnu i / ili nematerijalnu štetu, gubitke ili troškove bilo koje vrste koji proizlaze ili bi korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi mogli proizaći iz korišćenja, nemogućnosti korišćenja ili zloupotrebe ove internet stranice odnosno bilo kojih informacija objavljenih na ovoj internet stranici.
Svi sadržaji objavljeni na ovoj internet stranici zaštićeni su autorskim pravom. Ako nije izričito drugačije navedeno MERKUR zadržava autorska prava na svim sadržajima (slike, ilustracije, tekstovi, animacije i dr.) objavljenim na ovoj internet stranici. Svako komercijalno korišćenje navedenih sadržaja bez izričite pisane saglasnosti MERKUR-a je strogo zabranjeno i kažnjivo. To posebno važi za reprodukovanje, snimanje, čuvanje i obradu u elektronske sisteme (Internet, Intranet, CD-ROM, CD-I itd.). Korišćenje znakova (npr. zaštitnih znakova, logotipova) nezavisno o postojanju simbola ® ili TM izričito je zabranjeno. Svi postojeći propisi važe i za računarske programe koji se direktno ili indirektno mogu preuzeti ili koristiti sa ove internet stranice.
MERKUR ne daje informacije o načinu i uslovima korišćenja sadržaja internet stranica trećih lica kojima korisnik može pristupiti putem veze (linka) s ove internet stranice. Za ove informacije korisnik treba da se obrati nosiocu autorskog prava na te sadržaje.

Bezbednost podataka
Ukazujemo Vam na to da je World Wide Web javno dostupan. Prenos ličnih podataka i ličnih informacija putem World Wide Web-a odvija se uvek na Vaš lični rizik. Prilikom toga podaci se mogu izgubiti ili dospeti kod neovlašćenih lica.

Zaštita podataka
Nama je zaštita podataka od velike važnosti. MERKUR poštuje privatnost korisnika ove internet stranice. O korisnicima se ne prikupljaju lični podaci, osim u slučaju kada ih upiše i pošalje sam korisnik.
Svaki korisnik koji preko internet stranice MERKUR-u dobrovoljno stavi na raspolaganje svoje lične podatke (ime, prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu, MB i dr.) daje pristanak da se navedeni podaci mogu prikupljati i dalje obrađivati i prosleđivati u Merkur grupi u svrhu ispunjenja zahteva korisnika za informacijama, obaveštavanja korisnika o proizvodima, uslugama ili ponudama MERKUR-a ili s njim povezanog društva, obrade zahteva za obezbeđenjem, boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga.
S tim u vezi, MERKUR će povremeno koristiti lične podatke radi stupanja u kontakt sa korisnikom. MERKUR će navedene lične podatke čuvati u strogoj tajnosti i neće ih prodavati ili ustupati ili prosleđivati trećim licima, osim ako se ne radi o društvima koncerna Merkur i u zakonom propisanim slučajevima. Korisnik ima pravo u svako doba odustane od date dozvole i zatražiti prestanak dalje obrade njegovih podataka osim u statističke svrhe, kada lični podaci više ne omogućavaju identifikaciju osobe na koju se odnose. U pogledu zaštite ličnih podataka primenjuju se odredbe važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a u pogledu poslovne tajne odredbe Zakona o zaštiti poslovne tajne. MERKUR predano radi na zaštiti bezbednosti ličnih podataka korisnika koristeći razne bezbednosne tehnologije i postupke u cilju zaštite podataka od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili objavljivanja.
Saglasnost na prikupljanje, obradu i korišćenje ličnih podataka možete opozvati. Više informacija o tome i o pravu na obaveštenje, uvid u podatke i njihovu kopiju možete dobiti ako nam se obratite:
Pozivom na kontakt telefon: +381 11 785 2969
Poštom: Merkur osiguranje ado Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, 11070 Beograd
E-Mailom: office@merkur.rs

Newsletteri
Newsletteri će se klijentima/klijentkinjama, odnosno zainteresovanim licima slati isključivo na njihov izričiti zahtev (pisanim putem ili elektronski). Newsletteri se mogu u svakom trenutku  otkazati.

Upotreba kolačića (cookies)
Kolačići su tekstualne datoteke koje se čuvaju na krajnjem uređaju korisnika. Sadrže informacije o web stranicama koje su posećene od strane korisnika koje pretraživač čuva prilikom pretraživanja interneta. Kolačići omogućuju ponovno prepoznavanje korisnika kod ponovljene posete web stranice odnosno namenjeni su čuvanju i prosleđivanju informacija o korisničkim navikama posetioca. Podaci sačuvani u kolačiću su anonimni i ne sadrže lične informacije poput na primer prezimena ili IP adrese. Dakle, podaci iz kolačića ne mogu se pridružiti određenoj osobi. Kolačići se koriste u svrhu poboljšanja kvaliteta usluga, za preporuku sadržaja ili rezultata pretraživanja, kao i za praćenje korisničkih trendova. Na taj se način može vrednovati korišćenje digitalnih platformi i dobiti saznanje o potrebama korisnika, a to se u daljem toku može koristiti za poboljšanje kvalitete digitalnih platformi.

Google Analitics
Ova veb-stranica koristi uslugu Google analitics za analizu veb-stranica, koju pruža preduzeće Google Inc. ( "Google"). Google analitics koristi tzv. kolačiće ( "cookies"), tekstualne datoteke koje se čuvaju na Vašem računaru i omogućavaju analizu Vašeg korišćenja veb-stranica. Informacije koje kolačić generiše o Vašem korišćenju ove veb-stranice (uključujući Vašu IP-adresu) obrađuje Google. Google će koristiti ove informacije u svrhu analize Vašeg korišćenja veb-stranice, sastavljanja izveštaja o aktivnostima na veb-stranicama za potrebe operatera veb-stranica i pružanja drugih usluga u vezi sa korišćenjem veb-stranica i interneta. Google može osim toga ove informacije prenositi trećim licima ako je to propisano zakonom ili ako treća lica ove podatke obrađuju po nalogu Google-a. Google neće ni u kojem slučaju Vašu IP-adresu povezivati sa drugim podacima koji su u posedu Google-a. Instalaciju kolačića možete sprečiti izborom odgovarajućih postavki programa. Upozoravamo Vas, međutim, da u tom slučaju možda neće biti moguće koristiti sve funkcije ove veb-stranice u njihovom punom obimu. Korišćenjem ove stranice izjavljujete da ste saglasni, da se podaci koje je o Vama prikupio Google obrađuju na gore opisani način i u gore navedenu svrhu.

Rodno neutralni oblik oslovljavanja
Redakcija ulaže napore da se u jeziku jednako postupa prema ženama i muškarcima. Ukoliko se u nekim tekstovima ne koristi rodno neutralni oblik oslovljavanja to se čini iz razloga čitljivosti. Međutim, u oslovljavanju se svaki put obraćamo osobama oba pola u smislu jednakog tretmana.

Nadležnost za sporove
Za sve zahteve i sporove koji nastanu kao rezultat korišćenja ovih internet stranica nadležni su isključivo sudovi Republike Srbije.

Merkur a.d.o Beograd sva prava zadržana.