Osiguravajuće pokriće za 300 hirurških intervencija

Dopunsko osiguranje za hirurške intervencije podrazumeva finanjsijsku pomoć u vidu isplate unapred utvrđene osigurane sume ovisno o vrsti hirurške intervencije. Sastavili smo za vas spisak čestih hirurških intervencija koje su podeljene u 5 klasa kako bi vam olakšali troškove postoperativnog lečenja ili rehabilitacije.
Pod nezgodom podrazumevamo svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, delujući spolja i naglo na telo osiguranika ima telesno oštećenje. Pod osiguranim slučajem se podrazumeva hirurška intervencija koja je potrebna zbog bolesti ili nesrećnog slučaja. 

 

Highlights
Hirurške intervencije

  • Pokriće troškova hirurških intervencija

  • 300 hirurških zahvata

  • Hirurške intervencije posledice nesrećnog slučaja

  • Hirurške intervencije posledice bolesti

 

Merkur
Hirurške intervencije

Obavezno zaključeno životno osiguranje 
Dodaje se ili prekida na godišnjem nivou
Premija se određuje na osnovu pristupne starosti i pola

Klasa 1:     250 EUR
Klasa 2:  1.000 EUR
Klasa 3:  1.500 EUR
Klasa 4:  2.000 EUR
Klasa 5:  5.000 EUR

Često postavljana
pitanja

Koje hirurške intervencije su pokrivene ovim osiguranjem?

Hirurške intervencije koje su pokrivene ovim paketom osiguranja možete pronaći u Klasifikaciji hirurških intervencija, koja je sastavni deo Uslova osiguranja.

Kada mogu ugovoriti polisu osiguranja od hirurških intervencija?

Polisu osiguranja moguće je ugovoriti istovremeno sa ugovorom o osiguranju života i na isti vremenski period. Ukoliko se tokom trajanja osiguranja dogodi više hirurških intervencija, naknada se isplaćuje za svaku od njih, do visine ugovorene osigurane sume.

Šta predstavlja hiruršku intervenciju kod ovog paketa osiguranja?

Svaka medicinska intervencija ili metoda kojoj se Osigurano lice podvrgne, a izvede hirurg i lekar specijalista je smatra neophodnom za poboljšanje datog zdravstvenog stanja ili izlečenje bolesti ili telesne povrede, koju je Osigurano lice zadobilo. Medicinska intervencija ili metoda mora uključivati hirurški rez i lokalnu ili opštu anesteziju, koju vrši hirurg koji ima pravo da se slobodno bavi svojom profesijom. Pod hirurškom intervencijom smatraju se isključivo hirurške intervencije navedene u Uslovima osiguranja i svim sastavnim delovima uslova Merkura.