Osigurajte se na visoke osigurane sume za relativno nisku premiju riziko osiguranja života

Riziko osiguranje života je posebna vrsta životnog osiguranja koja se odnosi samo na osiguranje za slučaj smrti. Kod ovakve vrste životnog osiguranja nema štednje. U slučaju nastupa osiguranog slučaja korisnik stiče pravo na isplatu osigurane sume koja je unapred ugovorena.
Uz ovo osiguranje možete ugovoriti i dopunsko osiguranje od nezgode ili dopunsko osiguranje za hirurške intervencije. 

 

Highlights
RIZIKO

  • Obezbeđuje porodičnu sigurnost u slučaju smrti osiguranika i pokriće težih bolesti

  • Porodična sigurnost za nisku mesečnu ratu a za slučaj trajnog invaliditeta, smrti usled nezgode i prirodne smrti

  • Garancija kod otplate kredita bankama

  • Mogućnost ugovaranja na godinu dana

slika devojke
 

Često postavljena
pitanja

Šta obuhvata klasično riziko osiguranje ?

Riziko osiguranje života je posebna vrsta životnog osiguranja koja se odnosi samo na osiguranje za slučaj smrti.

Da li štedim sa polisom riziko osiguranja?

Kod ovakve vrste životnog osiguranja nema štednje. U slučaju nastupa osiguranog slučaja korisnik stiče pravo na isplatu osigurane sume koja je unapred ugovorena.

Da li je mogće promeniti premiju osiguranja kod riziko programa?

Premija osiguranja se može menjati kod ovog programa, a po Uslovima Merkur osiguranja, kada se za promenu premije steknu uslovi.