Pravna poruka

Uslovi korišćenja

Molimo Vas da ove uslove pažljivo pročitate. Molimo Vas da ih uzmete u obzir svaki put kada koristite ovu internet stranicu.
Svako korišćenje ove internet stranice podložno je ovim uslovima korišćenja. Nastavkom korišćenja ove internet stranice korisnik izražava saglasnost sa uslovima korišćenja i prihvata da koristi sadržaj ove internet stranice isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Odgovornost
Merkur osiguranje a.d.o. Beograd (dalje: MERKUR) ulaže razumne napore kako bi informacije na ovoj internet stranici bile tačne i pouzdane u vreme njihovog unošenja. Na svojoj internet stranici MERKUR Vas informiše o svom poslovanju, proizvodima osiguranja, kao i informacijama povezanim sa tim. Ove informacije međutim, ne predstavljaju ponudu u pravnom smislu, kao ni savetovanje niti mogu na bilo koji način zameniti savetovanje.
MERKUR ne garantuje niti preuzima odgovornost za tačnost, istinitost ili pouzdanost bilo koje informacije objavljene na ovoj internet stranici u vreme kada im korisnik pristupa i ne daje pravo prigovora u tom smislu. Informacije objavljene na ovoj internet stranici korisnik ne sme smatrati osnovom za donošenje značajnih ličnih ili poslovnih odluka, zato su sve odluke donesene na osnovu navedenih informacija isključivo u odgovornosti korisnika i MERKUR isključuje svoju odgovornost za moguće neostvarivanje očekivanja korisnika.
Ova internet stranica može da sadrži linkove za upućivanje na druge internet stranice čiji sadržaj nije u našem vlasništvu. Ti linkovi su postavljeni na našoj stranici isključivo radi dodatnog informisanja i lakšeg snalaženja. Mi ne uređujemo njihov sadržaj te ne snosimo nikakvu odgovornost prilikom posete njima.
MERKUR zadržava pravo izmene, dopune ili uklanjanja (privremenog ili trajnog) bilo kog sadržaja (informacije, usluge i dr.) ove internet stranice, u bilo koje vreme i iz bilo kojih razloga, bez ikakve prethodne najave ili obaveštenja i u potpunosti isključuje svoju odgovornost za moguće posledice takvih promena. MERKUR isključuje svoju odgovornost za bilo kakvu direktnu i / ili indirektnu, materijalnu i / ili nematerijalnu štetu, gubitke ili troškove bilo koje vrste koji proizlaze ili bi korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi mogli proizaći iz korišćenja, nemogućnosti korišćenja ili zloupotrebe ove internet stranice odnosno bilo kojih informacija objavljenih na ovoj internet stranici.
Svi sadržaji objavljeni na ovoj internet stranici zaštićeni su autorskim pravom. Ako nije izričito drugačije navedeno MERKUR zadržava autorska prava na svim sadržajima (slike, ilustracije, tekstovi, animacije i dr.) objavljenim na ovoj internet stranici. Svako komercijalno korišćenje navedenih sadržaja bez izričite pisane saglasnosti MERKUR-a je strogo zabranjeno i kažnjivo. To posebno važi za reprodukovanje, snimanje, čuvanje i obradu u elektronske sisteme (Internet, Intranet, CD-ROM, CD-I itd.). Korišćenje znakova (npr. zaštitnih znakova, logotipova) nezavisno o postojanju simbola ® ili TM izričito je zabranjeno. Svi postojeći propisi važe i za računarske programe koji se direktno ili indirektno mogu preuzeti ili koristiti sa ove internet stranice.
MERKUR ne daje informacije o načinu i uslovima korišćenja sadržaja internet stranica trećih lica kojima korisnik može pristupiti putem veze (linka) s ove internet stranice. Za ove informacije korisnik treba da se obrati nosiocu autorskog prava na te sadržaje.

Bezbednost podataka
Ukazujemo Vam na to da je World Wide Web javno dostupan. Prenos ličnih podataka i ličnih informacija putem World Wide Web-a odvija se uvek na Vaš lični rizik. Prilikom toga podaci se mogu izgubiti ili dospeti kod neovlašćenih lica.

Zaštita podataka
Nama je zaštita podataka od velike važnosti. MERKUR poštuje privatnost korisnika ove internet stranice. O korisnicima se ne prikupljaju lični podaci, osim u slučaju kada ih upiše i pošalje sam korisnik.
Svaki korisnik koji preko internet stranice MERKUR-u dobrovoljno stavi na raspolaganje svoje lične podatke (ime, prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu i dr.) daje pristanak da se navedeni podaci mogu prikupljati i dalje obrađivati i prosleđivati u Merkur grupi u svrhu ispunjenja zahteva korisnika za informacijama, obaveštavanja korisnika o proizvodima, uslugama ili ponudama MERKUR-a ili s njim povezanog društva, obrade zahteva za obezbeđenjem, boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga.
S tim u vezi, MERKUR će povremeno koristiti lične podatke radi stupanja u kontakt sa korisnikom. MERKUR će navedene lične podatke čuvati u strogoj tajnosti i neće ih prodavati ili ustupati ili prosleđivati trećim licima, osim ako se ne radi o društvima koncerna Merkur i u zakonom propisanim slučajevima. Korisnik ima pravo u svako doba odustane od date dozvole i zatražiti prestanak dalje obrade njegovih podataka osim u statističke svrhe, kada lični podaci više ne omogućavaju identifikaciju osobe na koju se odnose. U pogledu zaštite ličnih podataka primenjuju se odredbe važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a u pogledu poslovne tajne odredbe Zakona o zaštiti poslovne tajne. MERKUR predano radi na zaštiti bezbednosti ličnih podataka korisnika koristeći razne bezbednosne tehnologije i postupke u cilju zaštite podataka od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili objavljivanja.
Saglasnost na prikupljanje, obradu i korišćenje ličnih podataka možete opozvati. Više informacija o tome i o pravu na obaveštenje, uvid u podatke i njihovu kopiju možete dobiti ako nam se obratite:
Pozivom na kontakt telefon: +381 11 785 2727
Poštom: Merkur osiguranje ado Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, 11070 Beograd
E-Mailom: zastitapodataka@merkur.rs

Newsletteri
Newsletteri će se klijentima/klijentkinjama, odnosno zainteresovanim licima slati isključivo na njihov izričiti zahtev (pisanim putem ili elektronski). Newsletteri se mogu u svakom trenutku otkazati.

Google Analytics
Ova web stranica koristi Google Analytics, servis za web analizu firme Google Inc. („Google“). Google analitika koristi takozvane „Cookies“, tekstualne datoteke, koje se memorišu na vašem računaru i omogućavaju analizu vašeg korišćenja web stranica. Podaci prikupljeni pomoću „Cookies“ o vašem korišćenju ove web stranice (uključujući vašu IP adresu) šalje se i čuva na Google serverima u SAD. Google te podatke koristi za procenu vašeg korišćenja veb stranice, sastavljanje izveštaja o aktivnostima na web stranici za web operatere kao i za pružanje drugih usluga u vezi sa aktivnostima na web stranici i upotrebom Interneta. Google takođe može preneti ove informacije trećim licima ako to zahteva zakon ili ako ta treća lica te podatke obrađuju po nalogu Google-a. Google ni u kom slučaju neće povezati vašu IP adresu sa drugim Google podacima. Instalaciju „Cookies“ možete sprečiti odgovarajućom postavkom softvera vašeg pretraživača; međutim, imajte na umu da ako to učinite, možda nećete moći da koristite sve funkcije ove ove web stranice. Korišćenjem ove web stranice pristajete na obradu vaših podataka prikupljenih od strane Google-a na gore pomenuti način i u navedene svrhe.

Na web stranici koristimo i Google mape. Informacije o zaštiti podataka, informacije o zaštiti privatnosti i mogućnost osporavanja možete naći na sledećim linkovima.

Google Maps:
Informacija o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=hr&gl=de
Štit privatnosti: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=hr&visit_id=637798363780632384-3860235435&rd=1
Mogućnost prigovora "Opt-out":  https://policies.google.com/privacy?hl=hr&gl=de#infochoices
Ukoliko ne želite slati informacije servisu Google Analytics, isto možete sprečiti na način da instalirate Browser-Add-ons.

Adobe Typekit
Naša web stranica koristi Adobe Typekit za prikaz fontova. Adobe Typekit je takozvani Adobe Fonts, koji omogućava pristup biblioteci fontova i na taj način obezbeđuje dosledan prikaz fontova na našoj web stranici. U tu svrhu se pretraživač koji koristite povezuje na Adobe-ove servere, koji obaveštavaju Adobe da je putem Vaše IP adrese pristupljeno našoj web lokaciji. Međutim, kolačići se ne postavljaju i ne koriste tokom pružanja usluge. Ako vaš pretraživač ne podržava Adobe Fonts, Vaš računar će automatski koristiti zadani font.

Više informacija o Adobe Typekitu naći ćete na https://typekit.com/ i ovde

Rodno neutralni oblik oslovljavanja
Redakcija ulaže napore da se u jeziku jednako postupa prema ženama i muškarcima. Ukoliko se u nekim tekstovima ne koristi rodno neutralni oblik oslovljavanja to se čini iz razloga čitljivosti. Međutim, u oslovljavanju se svaki put obraćamo osobama oba pola u smislu jednakog tretmana

Upotreba kolačića (cookies)

Nadležnost za sporove
Za sve zahteve i sporove koji nastanu kao rezultat korišćenja ovih internet stranica nadležni su isključivo sudovi Republike Srbije.

Merkur osiguranje a.d.o. Beograd sva prava zadržana.