Aplikacija obavestenje o obradi podataka o licnosti

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti Merkur App

Aplikacija Merkur App je aplikacija kojom upravlja Akcionarsko društvo za životno osiguranje Merkur osiguranje a.d.o. Beograd, MB:20301902, PIB:105046005 (dalje: MERKUR) kao rukovalac ličnih podataka.

Učestvovanje u bonus programu moguće je nakon instaliranja predmetne mobilne aplikacije Merkur App. Merkur App se koristi u svrhu omogućavanja klijentima da se informišu, dostavljanje marketinških obaveštenja MERKURA, te u svrhu pristupa podacima o ugovoru i ostvarivanja prava iz ugovora o osiguranju.

Kako bi se klijentima omogućilo da putem aplikacije pristupaju podacima o svojim ugovorima o osiguranju zaključenim sa MERKUROM, neophodno je da klijent podnese zahtev za aktiviranje i pružanje usluge pristupa aplikaciji kojom prilikom će MERKUR prikupiti i obraditi lične podatke korisnika aplikacije.

Merkur obrađuje Vaše podatke u skladu sa ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti i Uslovima korišćenja.

Kako bismo Vam omogućili korišćenje aplikacije, prikupljamo i koristimo Vaše podatke koji su potrebni radi registracije na aplikaciju, prijave i upotrebe aplikacije, i to Vaše lične podatke koje ste uneli prilikom registracije i prijave, te svake upotrebe  aplikacije (JMBG, e-mail adresa, adresa, broj ugovora, lozinka, identifikacioni broj krajnjeg uređaja koji koristite i drugi potrebni podaci).

Navedene lične podatke Merkur obrađuje u svrhu omogućavanja pristupa aplikaciji kao i u cilju delovanja svih funkcionalnosti.  Podatke iz Vašeg ugovora o osiguranju, koji su dostupni na aplikaciji, obrađujemo po osnovu ugovornog odnosa između Vas i MERKURA.

Svi prikupljeni podaci se prvenstveno obrađuju u svrhu ispunjenja ugovora o osiguranju, ostvarivanja naših legitimnih interesa, te u svrhu ispunjenja zakonskih i ugovornih obaveza.

Društvo lične podatke klijenta obrađuje u cilju obaveštavanja o promocijama i ponudama usluge osiguranja, samo na osnovu njegove prethodne saglasnosti. Podatke koje obrađuje u cilju nuđenja usluga osiguranja i obaveštavanja o promotivnim akcijama Društvo čuva pet godina, odnosno do opoziva saglasnosti, uz primenu svih adekvatnih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka u skladu sa zakonom i internim aktima Društva.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo na: opoziv saglasnosti, pravo na pristup, pravo na ispravku i dopunu, pravo na brisanje, kao i prava na ograničenje obrade podataka, pravo na prigovor i pravo na prenosivost podataka.

Ukoliko se obrada podataka o ličnosti vrši na osnovu prethodno date saglasnosti, ta saglasnost se može opozvati u svakom trenutku u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Opoziv saglasnosti neće uticati na dopuštenost obrade na osnovu saglasnosti pre opoziva.

Ukoliko smatrate da je obrada podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Aktivacijom korisničkog naloga, korisnik potvrđuje da je pročitao ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti koje sadrži informacije o zaštiti podataka i koje su mu bile dostupne pre aktivacije, kao i da je obavešten da se detaljne informacije o obradi podataka i pravima korisnika vezanih za ugovor o osiguranju nalaze na internet stranici www.merkur.rs.