Uslovi korišćenja Merkur aplikacije

Uslovi korišćenja Merkur App

1. Područje primene

Aplikacija Merkur App predstavlja uslugu Akcionarskog društva za životno osiguranje Merkur osiguranje a.d.o. Beograd, MB:20301902, PIB: 105046005, Bulevar Mihajla Pupina br.6, 11 070 Novi Beograd (u nastavku „Merkur“) uz koju klijenti koji imaju zaključen ugovor o osiguranju s Merkurom imaju mogućnost putem aplikacije koristiti besplatan pristup podacima o zaključenim ugovorima o osiguranju i mogućnost pregledavanja obaveštenja o novostima u ponudi i drugim informacijama te događajima povezanim s poslovanjem Merkura (marketinška obaveštenja). U opisanu svrhu  Merkur na raspolaganje stavlja klijentima besplatni individualizovan i lozinkom zaštićen aplikacijski softver za mobilne uređaje (Merkur App).

Klijenti u smislu ovih uslova korišćenja jesu ugovarači osiguranja.

 2. Pravo korišćenja i registracija 

Korišćenje apliikacije na opisani način dozvoljeno je pod uslovom upoznavanja sa Obaveštenjem o obradi ličnih podataka i prihvatanjem Uslova korišćenja. Preduslov za korišćenje je postojanje punovažnog ugovornog odnosa s Merkurom, prethodno izvršena registracija, tokom koje ste se upoznali sa Obaveštenjem o obradi ličnih podataka i prihvatili Uslove korišćenja kao i utvrđivanje identiteta korisnika pri prijavi na  aplikaciju unosom identifikacionih podataka.

Za korišćenje ove aplikacije registracija se obavlja upisom sledećih podataka: JMBG, broj ugovora o osiguranju, e-mail adresa, lozinka. Na navedenu e-mail adresu Merkur će Vam poslati obaveštenje koje će sadržavati aktivacioni PIN s vremenskim ograničenjem od 24 sata pomoću kojeg ćete dovršiti postupak registracije. U slučaju da ne želite da unesete sve obavezne podatke, postupak registracije nije moguće dovršiti. U postupku registracije potvrđujete da ste pročitali Obaveštenje o obradi ličnih podataka te samim kreiranjem naloga prihvatate Uslove korišćenja što znači da se s njima slažete. Obaveštenje o obradi ličnih podataka i Uslovi korišćenja su uvek dostupni na aplikaciji.

Klijent se obvezuje da će pri registraciji navesti tačne, validne i potpune podatke te da će ih redovno ažurirati. Klijent snosi rizik za štete nastale zbog netačnih ili nevažećih podataka. Slanjem aktivacijskog PINa za pristup aplikaciji klijent i Merkur sklapaju besplatni ugovor o korišćenju.

Registracijom na aplikaciji Merkur app istovremeno se registrujete i na Merkurovom web portalu za klijente - Moj Merkur koji je dostupan na www.merkur.rs

3. Isključivo pravo klijenta na korišćenje aplikacije

Pravo korišćenja aplikacije ima isključivo osoba koja je u skladu s gore navedenim odredbama registrovana kao klijent i kojoj je Merkur odobrio pristup aplikaciji.

Klijent je dužan pristupne podatke čuvati u tajnosti i svoj račun zaštititi od pristupa trećih osoba. Ukoliko klijent izgubi svoj aktivacioni PIN ili ako postoji saznanje ili opravdana sumnja da je treća osoba neovlašćeno saznala ili koristila njegov aktivacioni PIN, klijent je dužan o tome odmah obavestiti Merkur na office@merkur.rs ili putem adrese sedišta s naznakom za aplikaciju Merkur App.

Odmah po prijemu obaveštenja Merkur će preduzeti potrebne radnje, ukoliko je to potrebno.

Ukoliko klijent zaboravi svoje korisničko ime, a već je izvršio aktivaciju korisničkog naloga putem aktivacionog PINA, tada može kontaktirati Merkur radi brisanja korisničkog naloga i ponovne registracije.

4. Biometrijsko otključavanje

Osim putem korisničkog imena i lozinke možete odabrati da se u Merkur App prijavljujete i putem biometrije - tj. skeniranjem otiska prsta, skeniranjem lica, skeniranjem zenice oka i slično (u daljem tekstu: "Biometrija"). Kako bi to bilo moguće, Vaš mobilni uređaj mora podržavati opciju prijave Biometrijom i ta opcija mora biti aktivirana.

Biometrijska prijava je automatski aktivirana u aplikaciji ukoliko je aktivirana na samom uređaju. Kod svakog sledećeg prijavljivanja u Merkur App, moći ćete odabrati želite li koristiti opciju prijave korisničkim imenom i lozinkom ili prijavu nekim biometrijskim sredstvom.

Kada je aktivirana prijava u aplikaciju putem Biometrije, time ste odabrali da menjate unos korisničkog imena i lozinke skeniranjem nekog biometrijskog sredstva.

Prijavu Biometrijom možete u bilo kojem trenutku deaktivirati ili aktivirati u postavkama aplikacije.

Prijavu korisničkim imenom i lozinkom ne možete deaktivirati.

U slučaju korišćenja biometrijskog otključavanja Vaši biometrijski podaci neće biti sačuvani u aplikaciji.

5. Zabrana zloupotrebe 

Klijent se obavezuje da će informacije dostupne u aplikaciji  koristiti za vlastite, a ne protivzakonite svrhe. Osim toga, klijent se obavezuje da će svoj aktivacioni PIN i pristupne podatke čuvati i štititi od neovlašćenog korišćenja. Klijent ne sme trgovati informacijama niti to sme dopustiti trećim licima. Klijent se obavezuje da će sve napomene u smislu sigurnosti korišćenja aplikacije poštovati i da će aplikaciju koristiti na način koji ne utiče ili ne ograničava korišćenje aplikacije od strane drugih klijenata. Klijent odgovara za sve povrede ovih odredbi. 

6. Pristup aplikaciji

Merkur nastoji omogućiti pristup aplikaciji od 0:00 do 24:00 h, ali ne garantuje da će pristup  biti uvek i u bilo kojem trenutku moguć. Osim toga, Merkur ima pravo zabraniti pristup aplikaciji, ako je to iz sigurnosnih razloga nužno, ako se ne poštuju ovi Uslovi ili ako postoji sumnja na neovlašćeno ili protivzakonito korišćenje. Merkur ne preuzima odgovornost za posledice zabrane pristupa aplikaciji.

7. Odgovornost klijenta

Klijent društvu Merkur odgovara za štetu koju je prouzrokovao svojom krivicom, posebno za štetu nastalu zbog povrede obaveza koje su utvrđene ovim Uslovima. Sve negativne posledice zloupotrebe aplikacije Merkura koje proizađu zbog toga što je korisnik svoje lične pristupne podatke prepustio trećem licu ili ako je treće lice zbog nepažnje korisnika stekla saznanja o ličnm pristupnim podacima, stavljaju se na teret korisnika.

8. Odgovornost Merkura

Merkur odgovara za štete na stvarima ili imovini koje nastanu zbog korišćenja aplikacije, samo u slučaju namere ili grube nepažnje.  Merkur ne snosi odgovornost ako štetu prouzrokuje nezavisno treće lice ili ako šteta nastane zbog događaja koji se nije mogao sprečiti. Nadalje, Merkur ne preuzima odgovornost za štete koje su povezane s hardverom ili softverom klijenta ili koje su nastale zbog poteškoća kod pružaoca telekomunikacijskih usluga i/ili operatera telekomunikacijske mreže.

9. Usluge koje su u ponudi preko aplikacije Merkur APP 

9.1. Pristup podacima o zaključenim ugovorima o osiguranju

Putem ove aplikacije klijent ima pravo pristupa sledećim podacima vezanim uz ugovor o osiguranju:

  • pregled važećih ugovora o osiguranju (aktuelna polisa osiguranja),
  • informaciju o plaćenoj/neplaćenoj  premiji po pojedinom ugovoru o osiguranju,
  • mogućnost ugovaranja e-mail komunikacije između Merkura i korisnika kada takva funkcionalnost bude omogućena od strane Merkura (putem potpisa posebne Saglasnosti) 

 

Klijent takođe može putem aplikacije izvršiti:

  • promenu korisničkog imena (e-mail adresa)
  • promenu lozinke,
  • brisanje korisničkog naloga (poništavanje registracije)

Klijent također može putem aplikacije kontaktirati Merkur.

9.2. Marketinška obaveštenja

Ova aplikacija može sadržavati sadržaje marketinške prirode koji su namenjeni informisanju klijenata o novostima vezanim za proizvode i usluge Merkura te događaje povezane s poslovanjem Merkura, uoznačenom delu aplikacije u kojem će se objavljivati ovaj sadržaj.

U aplikaciji možete istaknuti prigovor na primanje marketinških obaveštenja, isključivanjem mogućnosti pop up notifikacija na svom mobilnom uređaju.

10. Izmene Uslova korišćenja 

Merkur zadržava pravo na izmene i dopune ovih Uslova korišćenja. O izmenama uslova korišćenja korisnik će biti obavešten putem aplikacije u smislu saglasnosti na nove ili izmenjene Uslove korišćenja.

11. Pravna napomena o podacima u aplikaciji

Svi podaci na aplikaciji su informativne prirode i ne predstavljaju dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju ili o njegovom sadržaju, te ih zato nije moguće koristiti u postupku utvrđivanja ili dokazivanja prava iz zaključenog ugovora o osiguranju. Za tumačenje eventualnih odstupanja između podataka dostupnih na aplikaciji i podataka na važećim  polisama osiguranja, dodacima polisi osiguranja ili pisanim obaveštenjima dostavljenim od strane Merkur osiguranja nadležno je Merkur osiguranje, a kao merodavno će se uzeti podaci s važeće polise osiguranja/dodataka/pisanog obaveštenja. 

12. Zaštita podataka

Merkur App je aplikacija kojom upravlja Merkur osiguranje a.d.o. Beograd kao rukovalac podataka u svrhu omogućavanja klijentima da se informišu, dostavljanja marketinških obaveštenja Merkura te u svrhu pristupa podacima ugovora i ostvarivanja prava iz ugovora o osiguranju.

13. Ostalo

Za ovaj ugovorni odnos merodavno je pravo Republike Srbije, a za sve sporove koji proizađu iz ovog ugovora o korišćenju nadležan je sud u Beogradu.  Ako pojedine odredbe postanu ništave ili nevažeće, navedeno neće imati uticaj na ostale odredbe. Ugovorne strane će u tom slučaju ništavu ili nevažeću odredbu zameniti odredbom koja je najbliža cilju koji su strane ništavom ili nevažećom odredbom želele postići. Isto se odnosi i na eventualne pravne praznine u ugovoru. 

U svakom trenutku možete nam se obratiti na: office@merkur.rs ili na telefonski broj
+
381 11 785 2727.

Aktivacijom korisničkog naloga, korisnik potvrđuje da je upoznat sa Obaveštenjem o obradi ličnih podataka i da se slaže sa Uslovima korišćenja, a koji dokumenti su mu bili dostupni pre aktivacije, na registracionom delu ove aplikacije.