Osiguranje života za slučaj smrti ili nastupa određene teške bolesti

Život je nepredvidiv. Ne dopustite da događaji iznenade Vas i Vaše najmilije. Ovaj program namenjen je svima koji sebi i svojoj porodici žele da obezbede sigurniju finansijsku budućnost i brigu o zdravlju, tj. ukoliko nastupi osigurani slučaj ili određen teža bolest.
Relativno niskom mesečnom premijom obezbedite osiguranje visoke osigurane sume. Ista bi Vašoj porodici u najtežem trenutku pomogla da se oseća sigurnije i da lakše podnese finansijske probleme. Ovaj program se može koristiti kao garancija za otplatu kredita kod banaka.

 

Najčešće postavljena
pitanja

Šta pokriva polisa riziko osiguranja sa bolestima?

Polisa riziko osiguranja sa bolestima pokriva osigurani slučaj smrti kao i osiguranje teških bolesti koje mogu nastati u toku trajanja polise osiguranja.

Kada prestaje obaveza Merkura kod riziko polise sa pokrićem od teških bolesti?

Ukoliko osiguranik doživi istek osiguranja, osiguranje prestaje i ne postoji obaveza Merkura. U slučaju da smrt nastupi usled nezgode, a ukoliko je ugovoreno dopunsko osiguranje života za slučaj nastupa smrti usled nezgode, korisniku se isplaćuje dupla osigurana suma. Postoji mogućnost i ugovaranja i višestruke osigurane sume za slučaj nastupa smrti usled nezgode.

Koji su moji benefiti ukoliko se odlučim za polisu riziko osiguranja sa pokrićem od bolesti?

Kod ove vrste osiguranja, za slučaj smrti ili nastupa odrđene teške bolesti za relativno nisku mesečnu premiju osiguravate se na visoke osigurane sume. Osiguranje za slučaj smrti ili nastupa teških bolesti se može koristiti kao garancija za otplatu kredita kod banaka.